Beleidsplan speeltuinvereniging Erfgooierskwartier

Hilversum

maart 2022

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Doelstelling
 • Vrijwilligersbeleid
 • Verenigingsbeleid
 • Financiën
 • Werkplan

Inleiding

Speeltuinvereniging Erfgooierskwartier werd opgericht in oktober 1945, vlak na de tweede wereldoorlog. Er werd een groot terrein (ca. 10.000 m2) gehuurd van het Goois Natuurreservaat aan de rand van het bos, achter de huizen aan het begin van de Erfgooiersstraat. Van oude stalen gaspijpen werden de eerste ‘speeltoestellen’ gemaakt. Door vrijwilligers werd daarnaast een clubhuis gebouwd waar kinderactiviteiten konden worden georganiseerd.

In 1959 werd van het grote speelveld (naast de huidige speeltuin) een korfbalveld gemaakt voor korfbalvereniging Hilversum. Tot 1978 bleef de korfbalvereniging gebruik maken van dit speelveld, daarna kregen ze hun eigen terrein op sportpark Crailoo.

In 1981 brandde het clubgebouw tot de grond toe af. Maar binnen een jaar stond er een gloednieuw, stenen clubgebouw dat twee keer zo groot was als het oude gebouw. Het nieuwe clubhuis werd feestelijk geopend door de vrouw van de toenmalige burgemeester van Hilversum, mevrouw Van der Sluijs.

Rond het jaar 2000 verkeerde de speeltuin in zwaar weer. De aanloop was er uit, de toestellen waren in een erg slechte staat, de meeste leden hadden geen kinderen meer in de speelleeftijd, de betrokkenheid uit de buurt en het aantal vrijwilligers was nog maar heel beperkt. De speeltuin dreigde hetzelfde lot te ondergaan als de meeste andere van de, ooit, meer dan tien speeltuinen in Hilversum: een stil einde.

Een groep ouders van kinderen die nog steeds gebruik maakten van de speeltuin stak hier echter een stokje voor. Samen met de kinderen werd een plan gemaakt voor een nieuwe speeltuin, met hulp van de NUSO (landelijke speeltuinkoepel), de gemeente Hilversum en dankzij enorm veel eigen activiteiten werd er voldoende geld bij elkaar geharkt om de speeltuin ingrijpend te renoveren. In 2002 werd de hernieuwde speeltuin feestelijk geopend, dit keer door de toenmalige burgemeester, Ernst Bakker, himself.

Inmiddels draait de gerenoveerde speeltuin alweer zo’n 20 jaar. Een aantal ouders uit de groep die voor de nieuwe speeltuin tekenden, vormen nog steeds de ‘harde kern’ van de vrijwilligersgroep die momenteel de speeltuin beheert. Gelukkig is er ook aanwas van nieuwe vrijwilligers maar het vinden ervan blijft een bron van voortdurende zorg.

De speeltuin is nu één van de twee overgebleven speeltuinen in Hilversum (de andere is speeltuin de Zoutkeet in Hilversum-Zuid) en heeft, waarschijnlijk mede daardoor, over belangstelling niet te klagen. Leden van de vereniging (we zijn nog steeds een vereniging en willen dat ook blijven) komen uit heel Hilversum met een relatief groot aantal leden uit Hilversum Noord en Oost.

Doelstelling

De statuten zijn voor het laatst aangepast in 1984 [concept statuten in ontwikkeling]  maar we staan nog steeds voor de doelstelling van die statuten:

‘het verkrijgen, beheren, exploiteren en houden van een speeltuin en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’.

Vrij vertaald verstaan wij daar nu onder:

het beheren en exploiteren van een speeltuin waar kinderen

 • in een veilige, natuurlijke omgeving onbeperkt buiten kunnen spelen
 • met en zonder beperking kunnen deelnemen aan het spel
 • spelenderwijs hun grenzen leren ontdekken en verleggen
 • (samen) spelen in een, natuurlijke, speeltuin en daarmee hun fysieke ontwikkeling stimuleren, hun creativiteit prikkelen, hun fantasie versterken en hun sociale vaardigheden vergroten
 • bewust worden gemaakt van omgeving, natuur en milieu
 • samen met hun (groot)ouders genieten van het buiten zijn.  

Daarnaast streven we ernaar om volwassenen uit de omgeving van de speeltuin en ouders van de kinderen te stimuleren om actief het speeltuinwerk te ondersteunen omdat ze de speeltuin en de kinderen die er spelen een warm hart toedragen.

Huidige situatie

We beheren een speeltuin die voldoet aan alle eisen die het Attractiebesluit hieraan stelt. Speeltoestellen zijn technisch in een goede staat en speeltoestellen en omgeving zijn voldoende veilig. Het terrein is inmiddels wel een stuk kleiner (het speelveld is bij de renovatie in 2002 teruggegeven aan de natuur). Desalniettemin resteert een terrein van zo’n 5500 m2. Ook het clubgebouw verkeert technisch in een redelijke staat al is er nog veel te verbeteren aan de duurzaamheid van het gebouw. De financiële situatie is altijd een zorgpunt maar over het algemeen is er voldoende geld om de speeltuin op een goede manier in stand te houden en af en toe een nieuwe attractie toe te kunnen voegen.

De speeltuinvereniging telde in 2021 …. leden. Er waren in 2021 daarnaast …. betalende bezoekers. Bezoekers zijn er uit alle lagen van de bevolking en in alle kleuren die de Hilversumse samenleving kent. Er zijn een paar toestellen op de speeltuin die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking maar helaas komen deze kinderen minder dan wij zouden willen. Dat is nog een punt van aandacht.

Het vrijwilligersbestand is voldoende om de speeltuin op een verantwoorde manier open te kunnen houden: voor iedere middag dat we open zijn, zijn er minimaal twee beheerders beschikbaar, er is een actief bestuur van zes leden en een groep vrijwilligers die het technisch onderhoud voor zijn rekening neemt. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op een grote groep mensen voor incidentele werkzaamheden. Desalniettemin kost het veel inspanning om het team op voldoende sterkte te houden.

Vrijwilligersbeleid

De speeltuin wordt gerund door vrijwilligers. Dat klinkt bijna als ‘niet meer van deze tijd’ maar toch willen wij dat zo houden. Wij willen mensen in het team die het bieden van een leuke en veilige speelplek aan kinderen als motivatie hebben en niet een financiële vergoeding.

Desalniettemin stellen wij wel eisen aan onze vrijwilligers: met alleen enthousiasme voor de doelstelling zijn we er niet. Kinderen zijn kwetsbaar en om die reden vragen wij van onze vrijwilligers in ieder geval een Verklaring Omtrent het Gedrag. Daarnaast moet iedere vrijwilliger een overeenkomst tekenen waarin een aantal gedragsregels is vastgelegd en ook de gevolgen als men zich niet aan die gedragsregels houdt.

Vrijwilligers krijgen ook verplicht (her)scholing in EHBO, reanimatie en veiligheidseisen. Daarnaast zijn er aanvullende scholingen over bijvoorbeeld signalering of PBS.

Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun vrijwilligerswerk wordt er tweemaal per jaar een vrijwilligersactiviteit georganiseerd. Dit ondersteunt natuurlijk ook het teamgevoel.

Verenigingsbeleid

De speeltuin is een vereniging. Dat betekent dat de leden het laatste woord hebben. Ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering belegd waarbij het bestuur verantwoording aflegt voor het beleid in het afgelopen jaar en plannen presenteert voor het komende jaar. Deze algemene ledenvergadering wordt in principe voor de start van het speelseizoen (eerste woensdag na Pasen) gehouden. Voorafgaand aan de ledenvergadering vindt de kascontrole plaats door een, in de voorgaande jaarvergadering, verkozen kascontrolecommissie.

Wij willen een vereniging blijven. Ook al worden de ledenvergaderingen de laatste jaren vooral en bijna uitsluitend bezocht door de vrijwilligers, wij blijven hopen op betrokken ouders die het speeltuinwerk zo belangrijk vinden dat ze ooit de ledenvergadering bij zullen wonen en, nog liever, actief als vrijwilliger betrokken zullen raken bij de speeltuin. Hoewel we niet speciaal op deze groep focussen voor het werven van nieuwe vrijwilligers, willen we het potentieel dat hier zit, niet bij voorbaat onbenut laten. Omvorming naar een stichting, zoals de andere speeltuin in Hilversum, overwegen wij om die reden niet.

Wij streven ook naar een zo gevarieerd mogelijk ledenbestand: onze vereniging moet een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Qua bezoekers is dat in ieder geval al een feit: de speeltuin wordt bezocht door kinderen uit alle culturen die je in Hilversum tegenkomt. Bij het ledenbestand is dat iets minder het geval: wij denken dat dat komt omdat lid worden van een vereniging in niet alle culturen vanzelfsprekend of zelfs maar bekend is. Toch zou het goed zijn als juist mensen uit andere culturen lid zouden worden en daardoor meer actief bij de speeltuin betrokken raken.

Financiën

De inkomsten van de speeltuin bestaan uit lidmaatschapsgelden, entreegelden en consumptiegelden. Daarnaast is er (incidenteel) sprake van sponsoring of een legaat. Ons clubgebouw kan daarnaast, tegen een geringe vergoeding, door derden worden gehuurd op momenten dat de speeltuin niet geopend is en dat, zonder te veel hinder voor omwonenden, mogelijk is. De speeltuin ontving vroeger een (aanmoedigings)subsidie van de gemeente Hilversum maar omdat deze subsidie niet nodig was voor een sluitende exploitatie en er nogal een tijdrovende aanvraagprocedure aan vast zat, hebben we vanaf 20.. er van afgezien deze subsidie aan te vragen. 

De uitgaven bestaan uit huur voor het terrein, gemeentelijke belastingen, verzekeringen, kosten voor gas, water en licht, afvalverwerking, onderhoud van gebouw, terrein en speeltoestellen, inkoop van consumpties en aanschaf/afschrijving van speeltoestellen, administratiekosten en de kosten van activiteiten.

De speeltuinvereniging heeft geen winstoogmerk. Dit is vastgelegd in de statuten. Een eventueel positief saldo op de jaarrekening wordt ingezet voor extra speeltoestellen of andere zaken die het voor kinderen en hun (groot)ouders aantrekkelijker maken om naar de speeltuin te komen. Wel wordt natuurlijk een redelijke reserve aangehouden voor eventuele calamiteiten.

De kosten voor entree, lidmaatschap en consumpties houden we zo laag mogelijk zodat iedereen, ongeacht financiële draagkracht, gebruik kan maken van de speeltuin. In speciale situaties zijn, in overleg met de gemeente Hilversum, speciale regelingen mogelijk om kinderen uit gezinnen, waar het volkomen aan financiële draagkracht ontbreekt, toch op de speeltuin te kunnen laten spelen.

Werkplan

Het voorgaande beleidsplan staat voor langere tijd vast: hier verandert de komende jaren weinig aan: onze doelstelling, vrijwilligersbeleid, verenigingsbeleid en de uitgangspunten bij het financiëel beleid veranderen niet zo snel. Wel moet er jaarlijks worden gekeken wat er dat jaar moet gebeuren om de speeltuin op orde te houden. Dat gebeurt in het werkplan dat jaarlijks wordt toegevoegd aan het beleidsplan.

Werkplan 2022

Voor 2022 hebben we geen grote plannen.

Een aantal toestellen (rolton, glijbaan, treintje, zand/watertafels) zijn toe aan groot onderhoud. Dat betekent een flinke kostenpost qua materiaal maar de uitvoering van het onderhoud kan door onze vrijwilligers worden gedaan.

De terrastafels zijn aan vervanging toe. Dat kan niet meer worden uitgesteld en gaat dit jaar dus gebeuren.

Daarnaast willen we een speciale ‘bakfietsenparkeerplek’ gezien de populariteit van dit vervoermiddel onder ouders met jonge kinderen, en moet de bewegwijzering via de ‘grote ingang’ worden verbeterd. Speciale aandacht willen we dit jaar besteden aan het verbeteren van de rolstoeltoegankelijkheid voor kinderen met een beperking.

Het werven van vrijwilligers is een constante bron van aandacht: het vinden van goede en gemotiveerde vrijwilligers is niet eenvoudig. Met name aan de beheerders worden flinke eisen gesteld ten aanzien van beschikbare tijd (in principe moet je iedere week tussen Pasen en de herfstvakantie een vast dagdeel beschikbaar zijn en daarnaast ook nog één keer per maand op zondag), betrouwbaarheid (kinderen zijn kwetsbaar) en capaciteiten (om kunnen gaan met de apparatuur, om kunnen gaan met conflicten tussen bezoekers (komt gelukkig niet veel voor) en een basiskennis van EHBO en reanimatie).

In verband met een substantieel legaat moeten onze statuten komend jaar zodanig worden aangepast dat we de ANBI-status kunnen aanvragen. In principe lijken onze statuten daartoe wel geschikt maar een aantal formuleringen zal mogelijk moeten worden aangepast om aan de eisen van de Belastingdienst te kunnen voldoen. 

Voor de wat langere termijn denken we dit jaar al vast na over het verduurzamen van het clubgebouw en de aanschaf van nieuwe speeltoestellen om de speeltuin nog aantrekkelijker te maken, met name voor kinderen met een beperking.